Pomoc finansowa dla KGW – Nabór 2021

Od 1 do 30 września 2021 r. Koła Gospodyń Wiejskich mogą składać wnioski o pomoc finansową na koszty działalności statutowej, która jest kontynuacją pomocy udzielanej kołom wpisanym do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich.

Maksymalna kwota na pomoc finansową w 2021 r. wynosi 70.000.000 zł.

„Wnioski o przyznanie pomocy finansowej należy składać do kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwego ze względu na siedzibę koła, na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Wnioski można składać bezpośrednio w kancelarii Biura Powiatowego, przekazywać za pośrednictwem platformy ePUAP lub wysłać rejestrowaną przesyłką pocztową.” – cyt. art. https://www.gov.pl/web/arimr/kgw-nabor-2021-dokumenty-niezbedne-do-przyznania-pomocy

 

W tym roku zmienia się wysokość pomocy w zależności od ilości członków danego koła:

– 5 000,00 zł – gdy koło liczy nie więcej niż 30 członków,

– 6 000,00 zł – gdy koło liczy od 31 do 75 członków,

– 7 000,00 zł – gdy koło liczy ponad 75 członków.

By jednak otrzymać pomoc należy zapewnić kilka warunków:

Pomoc jest przyznawana jeżeli koło gospodyń wiejskich zobowiąże się do:

 1. wykorzystać pomoc na realizację zadań, o których mowa w art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o kołach gospodyń wiejskich, do dnia 31.12.2021 r.;
 2. rozliczyć pomoc przez przedłożenie sprawozdania z wydatkowania pomocy w terminie do dnia 31.01.2022 r.;
 3. zwrócić pomoc, jeżeli nie zostanie ona wykorzystana zgodnie z jej przeznaczeniem lub w nadmiernej ilości, lub w pełni wydatkowana do 31.12.2021 r. lub jeżeli nie zostanie złożone sprawozdanie z pomocy do 31.01.2021 r.
 4. przechowywać dokumenty księgowe i inne dokumenty, potwierdzające prawidłowe wydatkowanie pomocy w terminie wskazanym przez ARiMR
 5. udostępniać dokumentację na żądanie kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, właściwego ze względu na siedzibę koła.

 

Cele na jakie można wydać pomoc finansową (zgodnie z art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o kołach gospodyń wiejskich (Dz. U. z 2021 r. poz. 165 z późn. zm.):

 1. działalność społeczno-wychowawcza i oświatowo-kulturalna w środowiskach wiejskich;
 2. działalność na rzecz wszechstronnego rozwoju obszarów wiejskich;
 3. rozwój przedsiębiorczości kobiet;
 4. inicjowanie działań na rzecz poprawy warunków życia i pracy kobiet na wsi;
 5. upowszechnianie i rozwijanie form współdziałania, gospodarowania i racjonalnych metod prowadzenia gospodarstw domowych;
 6. reprezentacja interesów środowiska kobiet wiejskich wobec organów administracji publicznej;
 7. rozwój kultury ludowej, w tym w szczególności kultury lokalnej i regionalnej.

 

Po więcej szczegółów związanych z udzielaniem pomocy finansowej zapraszamy do odwiedzenia strony rządowej pod adresem: https://www.gov.pl/web/arimr/kgw-nabor-2021-dokumenty-niezbedne-do-przyznania-pomocy

Kontakt

ul. Olsztyńska 20

14-133 Stare Jabłonki

Tel. +48 789 308 650

terazmy.org@gmail.com

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w powyższym formularzu jest Stowarzyszenie Teraz My w Starych Jabłonkach, ul. Olsztyńska 20, 14-133 Stare Jabłonki. Dane osobowe przetwarzane są w celu obsługi zapytania przesłanego przez udostępniony formularz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora polegający na dbaniu o jakość świadczonych usług). Każdy ma prawo żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia 
(w uzasadnionych przypadkach), ograniczenia przetwarzania oraz zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych, jak również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne w celu obsługi przesyłanej wiadomości. Więcej informacji: https://terazmy.org/polityka-prywatnosci.

Skip to content